Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume7 issue2 (1997-01-31)
Ichimura, Mitsuko| Tohge, Hiroko| Sakiyama, Junko| Mori, Shuji| Ito, Sekiko| Nakata, Yasunari| Endo, Hiroshi|
PP. 93 - 97
Tohge, Hiroko| Ichimura, Mitsuko| Sakiyama, Junko| Okamoto, Motoi| Nakata, Yasunari| Endo, Hiroshi|
PP. 99 - 103
Nobuhara, Eitarou| Takeda, Yoshihiro| Shibuya, Kohichi| Oguri, Nobuhiro| Arioka, Tadashi| Goto, Sachiko| Morioka, Yasuki| Niiya, Harutaka| Nakagiri, Yoshitada| Joja, Ikuo| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 105 - 112
Ohta, Takeo| Shimoishi, Yasuaki| Kageyama, Jingo| Shibuya, Koichi| Tohge, Hiroko| Endo, Hiroshi|
PP. 113 - 120
Kato, Kumiko| Kondo, Masuko| Tada, Masako| Nagata, Hiroshi|
PP. 129 - 134
Ikeda, Toshiko| Nakanishi, Yoshiko| Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Inoshita, Hikari| Sato, Yoshie| Watanabe, Kumi| Kato, Kumiko| Takata, Setuko|
PP. 159 - 164
Inoshita, Hikari| Takata, Setuko| Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Ikeda, Toshiko| Nakanishi, Yoshiko| Kojima, Misako|
PP. 165 - 170
Nakanishi, Yoshiko| Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Inoshita, Hikari| Ikeda, Toshiko| Watanabe, Kumi| Sato, Yoshie| Takata, Setuko| Kojima, Misako|
PP. 181 - 188
Ochi, Tsuneto| Kusaura, Junko| Kobayashi, Takako| Saito, Tetsuro| Tongu, Yasumasa|
PP. 215 - 217
岡山大学医療技術短期大学部|
PP. 1 - 14