FullText URL fulltext.pdf
Author Kato, Koji| Hamaguchi, Tasuku| Nagao, Ryo| Kawakami, Keisuke| Ueno, Yoshifumi| Suzuki, Takehiro| Uchida, Hiroko| Murakami, Akio| Nakajima, Yoshiki| Yokono, Makio| Akimoto, Seiji| Dohmae, Naoshi| Yonekura, Koji| Shen, Jian-Ren|
Keywords photosystem I cryo-EM low-energy Chl Gloeobacter Other
Published Date 2022-04-11
Publication Title Elife
Volume volume11
Publisher eLIFE SCIENCES PUBL LTD
Start Page e73990
ISSN 2050-084X
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © Kato et al.
File Version publisher
PubMed ID 35404232
DOI 10.7554/eLife.73990
Web of Science KeyUT 000790476900001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.7554/eLife.73990
FullText URL fulltext.pdf
Author Nagao, Ryo| Kato, Koji| Kumazawa, Minoru| Ifuku, Kentaro| Yokono, Makio| Suzuki, Takehiro| Dohmae, Naoshi| Akita, Fusamichi| Akimoto, Seiji| Miyazaki, Naoyuki| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2022-04-01
Publication Title Nature Communications
Volume volume13
Issue issue1
Publisher Nature Portfolio
Start Page 1764
ISSN 2041-1723
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2022
File Version publisher
PubMed ID 35365610
DOI 10.1038/s41467-022-29294-5
Web of Science KeyUT 000777408600010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41467-022-29294-5
FullText URL fulltext.pdf
Author Kato, Koji| Nagao, Ryo| Ueno, Yoshifumi| Yokono, Makio| Suzuki, Takehiro| Tian-Yi, Jiang| Dohmae, Naoshi| Akita, Fusamichi| Akimoto, Seiji| Miyazaki, Naoyuki| Jian-Ren, Shen|
Published Date 2022-03-30
Publication Title Nature Communications
Volume volume13
Issue issue1
Publisher Nature Portfolio
Start Page 1679
ISSN 2041-1723
NCID AA12645905
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2022
File Version publisher
PubMed ID 35354806
DOI 10.1038/s41467-022-29303-7
Web of Science KeyUT 000776282500020
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41467-022-29303-7
FullText URL fulltext.pdf
Author Kato, Koji| Miyazaki, Naoyuki| Hamaguchi, Tasuku| Nakajima, Yoshiki| Akita, Fusamichi| Yonekura, Koji| Shen, Jian-Ren|
Published Date 2021-03-22
Publication Title Communications Biology
Volume volume4
Issue issue1
Publisher Springer
Start Page 382
ISSN 2399-3642
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
DOI 10.1038/s42003-021-01919-3
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s42003-021-01919-3
FullText URL fulltext.pdf
Author Nagao, Ryo| Kato, Koji| Ifuku, Kentaro| Suzuki, Takehiro| Kumazawa, Minoru| Uchiyama, Ikuo| Kashino, Yasuhiro| Dohmae, Naoshi| Akimoto, Seiji| Shen, Jian-Ren| Miyazaki, Naoyuki| Akita, Fusamichi|
Published Date 2020-05-18
Publication Title Nature Communications
Volume volume11
Issue issue1
Publisher Nature Research
ISSN 2041-1723
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2020
File Version publisher
PubMed ID 32424145
DOI 10.1038/s41467-020-16324-3
Web of Science KeyUT 000536699300001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41467-020-16324-3
FullText URL fulltext.pdf
Author Akita, Fusamichi| Nagao, Ryo| Kato, Koji| Nakajima, Yoshiki| Yokono, Makio| Ueno, Yoshifumi| Suzuki, Takehiro| Dohmae, Naoshi| Shen, Jian-Ren| Akimoto, Seiji| Miyazaki, Naoyuki|
Keywords Cryoelectron microscopy Photosystem I
Published Date 2020-05-11
Publication Title Communications Biology
Volume volume3
Issue issue1
Publisher Nature
Start Page 232
ISSN 2399-3642
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © The Author(s) 2020
File Version publisher
PubMed ID 32393811
DOI 10.1038/s42003-020-0949-6
Web of Science KeyUT 000534339100004
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s42003-020-0949-6