Proceedings of Okayama Association for Laboratory Animal Science
Published by Okayama Association for Laboratory Animal Science

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume27 (2011-05)
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP.
PP. 8 - 11
Takahashi, Shinji| Shimizu, Akira| Kawashima, Takaharu|
PP. 16 - 21
Tsuchiya, Yukiko| Sakuma, Atsuko| Takeuchi, Sakae| Takahashi, Sumio|
PP. 26 - 30
PP. 31 - 35
Takeuchi, Hiroshi| Imai, Sakura| Kanayama, Tomoyo| Kurabayashi, Yuzuru|
PP. 36 - 40
Ishii, Takeshi| Kimura, Hiroshi| Okada, Toshihiko| Nobuhara, Reiko| Yamamura, Isao|
PP. 41 - 44
Sasaoka, Kaori| Mazet, Jonna A.K.| Conrad, Patricia| Ishii, Takeshi|
PP. 45 - 45
PP. 52 - 55
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 56 - 63
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 63 - 67
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 68 - 68
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 69 - 73
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 74 - 75
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP.