著者 Tamura, Tomoki; Hirata, Taizo; Tabata, Masahiro; Hinotsu, Shiro; Hamada, Akinobu; Motoki, Takayuki; Iwamoto, Takayuki; Mizoo, Taeko; Nogami, Tomohiro; Shien, Tadahiko; Taira, Naruto; Matsuoka, Junji; Doihara, Hiroyoshi;
発行日 2016-10
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kuroda, Shinji; Kikuchi, Satoru; Nishizaki, Masahiko; Kagawa, Shunsuke; Hinotsu, Shiro; Fujiwara, Toshiyoshi;
発行日 2016-10
出版物タイトル Acta Medica Okayama
70巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文