Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume95 issue9-10 (1983-10-30)
Koujima, Izumi| Mori, Yasumi| Shiode, Junji| Nakamura, Tomoaki| Terasaka, Kaoru| Shida, Kentaro| Hirai, Yoshikazu| Kanemasa, Yasuhiro| Akatsuka, Kazuya|
PP. 863 - 869
Ogura, Yoshio| Masuda, Yu| Nishioka, Keiko| Fujimoto, Akiko| Akagi, Seiko| Fujita, Akira| Suganami, Tomoko| Matsubara, Kiyoshi| Matsumoto, Noriaki| Aoyama, Hideyasu| Ohsaki, Katsuichiro| Ohmori, Buntaro| Kinumaki, Tadashi| Fukuda, Shoichiro|
PP. 891 - 896