著者 Takeda, Yoshimasa; Kawashima, Takahisa; Kiyota, Kazuya; Oda, Shigeto; Morimoto, Naoki; Kobata, Hitoshi; Isobe, Hisashi; Honda, Mitsuru; Fujimi, Satoshi; Onda, Jun; I, Seishi; Sakamoto, Tetsuya; Ishikawa, Masami; Nakano, Hiroshi; Sadamitsu, Daikai; Kishikawa, Masanobu; Kinoshita, Kosaku; Yokoyama, Tomoharu; Harada, Masahiro; Kitaura, Michio; Ichihara, Kiyoshi; Hashimoto, Hiroshi; Tsuji, Hidekazu; Yorifuji, Takashi; Nagano, Osamu; Katayama, Hiroshi; Ujike, Yoshihito; Morita, Kiyoshi;
発行日 2014-12
出版物タイトル Resuscitation
85巻
12号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Takeuchi, Akihito; Ogino, Tatsuya; Hanafusa, Kaoru; Morooka, Teruko; Oka, Makio; Yorifuji, Takashi; Ohtsuka, Yoko;
発行日 2013-10
出版物タイトル Acta Medica Okayama
67巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ugawa, Toyomu; Sakurama, Kazufumi; Yorifuji, Takashi; Takaoka, Munenori; Fujiwara, Yasuhiro; Kabashima, Narutoshi; Azuma, Daisuke; Hirayama, Takahiro; Tsukahara, Kohei; Morisada, Sunao; Iida, Atsuyoshi; Tada, Keitaro; Shiba, Naoki; Sato, Nobuo; Ichiba, Shingo; Kino, Koichi; Fukushima, Masaki; Ujike, Yoshihito;
発行日 2012-12
出版物タイトル Acta Medica Okayama
66巻
6号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Yorifuji, Takashi; Tsuda, Toshihide; Inoue, Sachiko; Takao, Soshi; Harada, Masazumi;
発行日 2011-07
出版物タイトル Environment International
37巻
5号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Tsuchihashi, Yuuki; Yorifuji, Takashi; Takao, Soshi; Suzuki, Etsuji; Mori, Shigeru; Doi, Hiroyuki; Tsuda, Toshihide;
発行日 2011-04
出版物タイトル Acta Medica Okayama
65巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Kodama, Tomoe; Nakase, Katsumi; Tsuda, Toshihide; Yorifuji, Takashi; Doi, Hiroyuki;
発行日 2010-06
出版物タイトル Acta Medica Okayama
64巻
3号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Sasaki, Ayako; Yorifuji, Takashi; Iwase, Toshihide; Komatsu, Hirokazu; Takao, Soshi; Doi, Hiroyuki;
発行日 2010-04
出版物タイトル Acta Medica Okayama
64巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Komatsu, Hirokazu; Yorifuji, Takashi; Iwase, Toshihide; Sasaki, Ayako; Takao, Soshi; Doi, Hiroyuki;
発行日 2009-02
出版物タイトル Acta Medica Okayama
63巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 賴藤 貴志;
発行日 2007-03-23
出版物タイトル
資料タイプ 学位論文