Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume63 issue1 (1983)
Kondo, Yasuhiro| Taniguchi, Yoshihiro| Tanabe, Akira| Toriumi, Tooru|
PP. 27 - 33
Okamoto, Goro| Omutere, Ester E.| Yoshida, Terunori| Shimamura, Kazuo|
PP. 1 - 7
Sato, Katsunori| Yamamoto, Toshiyuki| Ito, Shinichi| Kobayashi, Hidefumi| Ino, Takayoshi|
PP. 15 - 18
PP. 19 - 25
Shimose, Noboru| Hayashi, Noriaki| Kurosaka, Keisuke| Takenaka, Fumihito|
PP. 35 - 38