Published by Misasa Medical Center, Okayama University Medical School
Published by Misasa Medical Center, Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡大三朝分院研究報告 (63号-72号) 環境病態研報告 (57号-62号)
岡山大学温泉研究所報告 (5号-56号) 放射能泉研究所報告 (1号-4号)

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume60 (1989-07)
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP.
Tanaka, Juntaro| Senou, Toshinobu| Matumoto, Shuji| Ishibashi, Tadaaki| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
PP. 1 - 5
Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki|
PP. 6 - 13
Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki|
PP. 14 - 18
Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki|
PP. 19 - 24
Sudo, Michiyasu| Araki, Hiroyuki| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 25 - 30
Komoto, Yoshiaki| Tokunou, Teruo| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinnhachi| Suzuka, Ichio| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori|
PP. 31 - 34
PP. 35 - 38
Ochi, Koji| Ishibashi, Tadaaki| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsurou| Hayashimoto, Kanae|
PP. 39 - 46
Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki|
PP. 47 - 53
Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro| Tada, Sinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro| Matsuoka, Hiroyuki| Ishii, Akira|
PP. 54 - 60
Araki, Hiroyuki| Kitani, Hikaru| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro| Tada, Sinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
PP. 61 - 66
Komoto, Yoshiaki| Tokunoh, Teruo| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinhachi| Suzuka, Ichio| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori|
PP. 72 - 75
Morisue, Shinhachi| Suzuka, Ichio| Hirai, Shunichi| Soda, Mitshiro| Tokuno, Teruo| Komoto, Yoshiaki| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori| Komatsubara, Shokichi| Teramoto, Shigeru|
PP. 67 - 71
Seno, Toshinobu| Harada, Hideo| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Matsumoto, Shuji| Ishibashi, Tadaaki| Takeda, Masahiko| Miyake, Hirofumi|
PP. 76 - 82
Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Ochi, Koji| Matsumoto, Shuji| Ishibashi, Tadaaki| Seno, Toshinobu| Miyake, Hirofumi|
PP. 83 - 93
Hirai, Shunichi| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Soda, Mitsuhiro| Tokuno, Teruo| Komoto, Yoshiaki| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori| 大塚 昭雄|
PP. 94 - 99
PP. 100 - 102
三朝分院看護部|
PP. 108 - 110
Matsubara, Fumie| Endo, Hiroi| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 111 - 135
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP. 136 - 152
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP.
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP.