Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume120 issue2 (2008-08-01)
Ogawa, Tomoyuki| Ono, Shigeki| Ichikawa, Tomotsugu| Arimitsu, Seiji| Onoda, Keisuke| Tokunaga, Koji| Sugiu, Kenji| Tomizawa, Kazuhito| Matsui, Hideki| Date, Isao|
PP. 129 - 133
Kameda, Masahiro| Shingo, Tetsuro| Muraoka, Kenichiro| Takahashi, Kazuya| Yasuhara, Takao| Date, Isao|
PP. 153 - 157
Tsunemitsu, Yosuke| Inagaki, Masaru| Hamano, Ryosuke| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Otsuka, Shinya| Osaki, Toshihide| Iwagaki, Hiromi|
PP. 169 - 173
PP. 185 - 191
PP. 193 - 200
Otsuka, Masaki| Asagoe, Kenji| Iwatsuki, Keiji|
PP. 201 - 206
Kobuke, Makoto| Nasu, Yasutomo| Kumon, Hiromi|
PP. 207 - 213
Inoue, Tatsuyuki| Sugiyama, Hitoshi| Makino, Hirofumi|
PP. 215 - 218
PP. 219 - 221
Yokohari, Hideko| Okazaki, Masatoshi| Sendo, Toshiaki|
PP. 223 - 226
Okano, Mitsuhiro|
PP. 227 - 229
PP. 231 - 232
PP. 235 - 236
PP. 237 - 241
PP. 243 - 250
PP. 251 - 255