Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume15 issue1 (2004-12-15)
Kusuhara, Toshimasa| Nakamura, Takao| Mori, Keiko| Yamamoto, Yoshitake| Shirakawa, Yasuhiro| Naomoto, Yoshio|
PP. 1 - 7
PP. 15 - 21
PP. 23 - 28
Toyota, Yukiko| Miki, Akiko| Yabushita, Yuichiro| Onitsuka, Yoshihiko|
PP. 29 - 37
Goda, Noriko| Ohmuro, Ritsuko| Nishiyama, Chiharu| Suzuki, Yoshiko| Fuse, Chigusa| Matsumoto, Yukie|
PP. 39 - 49