著者 Hanafusa, Tadashi| Mohamed, Ali Eldib Ali| Kitaoka, Kenta| Ohue, Yoshihiro| Nakayama, Eiichi| Ono, Toshiro|
発行日 2011-02-01
出版物タイトル Cancer Letters
301巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Takeda, Yoshimasa| Kawashima, Takahisa| Kiyota, Kazuya| Oda, Shigeto| Morimoto, Naoki| Kobata, Hitoshi| Isobe, Hisashi| Honda, Mitsuru| Fujimi, Satoshi| Onda, Jun| I, Seishi| Sakamoto, Tetsuya| Ishikawa, Masami| Nakano, Hiroshi| Sadamitsu, Daikai| Kishikawa, Masanobu| Kinoshita, Kosaku| Yokoyama, Tomoharu| Harada, Masahiro| Kitaura, Michio| Ichihara, Kiyoshi| Hashimoto, Hiroshi| Tsuji, Hidekazu| Yorifuji, Takashi| Nagano, Osamu| Katayama, Hiroshi| Ujike, Yoshihito| Morita, Kiyoshi|
発行日 2014-12
出版物タイトル Resuscitation
85巻
12号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Tsukamoto, Naoko| Otsuka, Fumio| Miyoshi, Tomoko| Inagaki, Kenichi| Nakamura, Eri| Suzuki, Jiro| Ogura, Toshio| Iwasaki, Yasumasa| Makino, Hirofumi|
発行日 2011-01-30
出版物タイトル Molecular and Cellular Endocrinology
332巻
1-2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Shien, Kazuhiko| Toyooka, Shinichi| Ichimura, Kouichi| Soh, Junichi| Furukawa, Masashi| Maki, Yuho| Muraoka, Takayuki| Tanaka, Norimitsu| Ueno, Tsuyoshi| Asano, Hiroaki| Tsukuda, Kazunori| Yamane, Masaomi| Oto, Takahiro| Kiura, Katsuyuki| Miyoshi, Shinichiro|
発行日 2012-07
出版物タイトル Lung Cancer
77巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Tanaka, Norimitsu| Toyooka, Shinichi| Soh, Junichi| Kubo, Takafumi| Yamamoto, Hiromasa| Maki, Yuho| Muraoka, Takayuki| Shien, Kazuhiko| Furukawa, Masashi| Ueno, Tsuyoshi| Asano, Hiroaki| Tsukuda, Kazunori| Aoe, Keisuke| Miyoshi, Shinichiro|
発行日 2012-04
出版物タイトル Lung Cancer
76巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ueno, Tsuyoshi| Tsukuda, Kazunori| Toyooka, Shinichi| Ando, Midori| Takaoka, Munenori| Soh, Junichi| Asano, Hiroaki| Maki, Yuho| Muraoka, Takayuki| Tanaka, Norimitsu| Shien, Kazuhiko| Furukawa, Masashi| Yamatsuji, Tomoki| Kiura, Katsuyuki| Naomoto, Yoshio| Miyoshi, Shinichiro|
発行日 2012-04
出版物タイトル Lung Cancer
76巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Muraoka, Takayuki| Soh, Junichi| Toyooka, Shinichi| Aoe, Keisuke| Fujimoto, Nobukazu| Hashida, Shinsuke| Maki, Yuho| Tanaka, Norimitsu| Shien, Kazuhiko| Furukawa, Masashi| Yamamoto, Hiromasa| Asano, Hiroaki| Tsukuda, Kazunori| Kishimoto, Takumi| Otsuki, Takemi| Miyoshi, Shinichiro|
発行日 2013-12
出版物タイトル Lung Cancer
82巻
3号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Ito, Tatsuo| Ouchida, Mamoru| Morimoto, Yuki| Yoshida, Aki| Jitsumori, Yoshimi| Ozaki, Toshifumi| Sonobe, Hiroshi| Inoue, Hajime| Shimizu, Kenji|
発行日 2005-06-28
出版物タイトル Cancer Letters
224巻
2号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Nogami, Naoyuki| Hotta, Katsuyuki| Kuyama, Shoichi| Kiura, Katsuyuki| Takigawa, Nagio| Chikamori, Kenichi| Shibayama, Takuo| Kishino, Daizo| Hosokawa, Shinobu| Tamaoki, Akihiko| Harita, Shingo| Tabata, Masahiro| Ueoka, Hiroshi| Shinkai, Tetsu| Tanimoto, Mitsune|
発行日 2011-10
出版物タイトル Lung Cancer
74巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Murakami, Toshi| Takigawa, Nagio| Ninomiya, Takashi| Ochi, Nobuaki| Yasugi, Masaaki| Honda, Yoshihiro| Kubo, Toshio| Ichihara, Eiki| Hotta, Katsuyuki| Tanimoto, Mitsune| Kiura, Katsuyuki|
発行日 2014-01
出版物タイトル Lung Cancer
83巻
1号
資料タイプ 学術雑誌論文