著者 Tatsukawa, Masashi| Takaki, Akinobu| Shiraha, Hidenori| Koike, Kazuko| Iwasaki, Yoshiaki| Kobashi, Haruhiko| Fujioka, Shin-Ichi| Sakaguchi, Kohsaku| Yamamoto, Kazuhide|
発行日 2011-10-21
出版物タイトル BMC Cancer
11巻
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Nakanishi, Yutaka| Shiraha, Hidenori| Nishina, Shin-ichi| Tanaka, Shigetomi| Matsubara, Minoru| Horiguchi, Shigeru| Iwamuro, Masaya| Takaoka, Nobuyuki| Uemura, Masayuki| Kuwaki, Kenji| Hagihara, Hiroaki| Toshimori, Junichi| Ohnishi, Hideki| Takaki, Akinobu| Nakamura, Shinichiro| Kobayashi, Yoshiyuki| Nouso, Kazuhiro| Yagi, Takahito| Yamamoto, Kazuhide|
発行日 2011-01-04
出版物タイトル BMC Cancer
11巻
資料タイプ 学術雑誌論文