Author Sugaya, Yasuyuki| Kanatani, Kenichi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wang, Feng| Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Iokibe, Kengo| Toyota, Yoshitaka| Wada, Osami| Koga, Ryuji|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kuroboshi, Manabu| Tanaka, Muneaki| Kishimoto, Suguru| Goto, Kentaro| Tanaka, Hideo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Kishimoto, Tokunari| Totsuji, Chieko|
Published Date 1996-12-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Doumae, Yukihiro| Konishi, Masami| Imai, Jun| Asada, Hideki| Kitamura, Akira|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Jindai, Mitsuru| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Tano Masakazu| Okamoto Katsuyuki| Nishino Akira| Okamoto Asao| Nishimori Naoki|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Takeji| Hualin Song| Akagi Yasuo| Shimizu, Ichiro|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Takeji| Tsuboi, Tomoaki|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Song Baoyin| Inaba, Hideo| Horibe, Akihiko| Takahashi Takashi|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Tanimoto, Tadashi| Matsushima, Takahisa| Hosokawa, Norio| Kanadani, Teruto|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kim Tae Yong| Kagawa, Yukio|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shinomiya Shigeru| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wei, He| Koga, Ryuji| Iokibe, Kengo| Wada, Osami| Toyota, Yoshitaka|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kishimoto Tokunari| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamasaki, Susumu| Kurose, Yoshinori|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayakawa, Satoshi| Shirosaki, Yuki| Yabuta, Takeshi| Tsuru, Kanji| Ohtsuki Chikara| Osaka, Akiyoshi|
Published Date 2000-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume34
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Asatani Jun| Koumoto, Takuya| Toru Fujiwara| Tadao Kasami|
Published Date 2008-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume42
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper