Author Jindai, Mitsuru| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Tano Masakazu| Okamoto Katsuyuki| Nishino Akira| Okamoto Asao| Nishimori Naoki|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Doumae, Yukihiro| Konishi, Masami| Imai, Jun| Asada, Hideki| Kitamura, Akira|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Kishimoto, Tokunari| Totsuji, Chieko|
Published Date 1996-12-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kuroboshi, Manabu| Tanaka, Muneaki| Kishimoto, Suguru| Goto, Kentaro| Tanaka, Hideo|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Iokibe, Kengo| Toyota, Yoshitaka| Wada, Osami| Koga, Ryuji|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wang, Feng| Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sugaya, Yasuyuki| Kanatani, Kenichi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanamori, Katsuya| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kadono, Keisuke| Totsuji, Chieko| Tsuruta, Kenji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Al-Sehaim, Sulaiman| Konishi, Masami| Nose, Kazuo|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ishimaru, Kazuhito| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Torigoe, Takashi| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uchida, Tetsuya| Ishimaru, Sanae| Shimamura, Kaoru| Uji, Akihito| Matsuo, Toshihiko| Ohtsuki, Hiroshi|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wang, Xiaoqun| Abe, Takeji| Tada, Naoya| Shimizu, Ichiro|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Vladimir I. Klochikhin| Fujii, Masahiro| Yoshida, Akira|
Published Date 2005-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume39
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2006-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Funabiki, Nobuo| Isogai, Megumi| Higashino, Teruo| Oda Masashi|
Published Date 2006-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanatani, Kenichi|
Published Date 2006-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper