Author Nakamura, Takao| Yamamoto, Yoshitake|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shimada, Yukiyasu| Suzuki, Kazuhiko| Sayama, Hayatoshi|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Hatatani, Teruki|
Published Date 1989-11-29
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume24
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Namba, Akihiro| Toyota, Yoshitaka| Wada, Osami| Koga, Ryuji|
Published Date 2002-11
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kohno, Iichiro| Nishigaki, Makoto| Okada Junji|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Yoshihiro| Konishi, Masami| Nishi, Tatsushi| Imai, Jun|
Published Date 2006-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume40
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Inaba, Hideo| Otake, Hideo| Nozu, Shigeru|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Kyoji|
Published Date 1999-04-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Munesawa, Yoshiomi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kagawa, Yukio| Sun Yonghao| Mahmood Zaheed|
Published Date 1995-12-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume30
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hikida, Masaki| Magari, Masaki| Nakayama, Yasunori| Kanayama, Naoki| Ohmori, Hitoshi|
Published Date 2002-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume36
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Takeji| Namikoshi Ryuji| Nagayama Noriyuki| Takano Yasuju|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kanazawa, Yasushi| Kanatani, Kenichi|
Published Date 2002-11
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nogami, Yasuyuki| Sumo, Taichi|
Published Date 2013-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume47
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shimamura, Kaoru| Uchida, Tetsuya| Inoue, Tomohiro|
Published Date 2001-03-27
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume35
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirose, Sohichi|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uno, Yoshiyuki| Kubota, Shin-ichiro| Yokomizo, Seiichi| Ogata, Kojiro| Tada, Nobuhiko|
Published Date 1994-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Bouzidi, Moncef| Koga, Ryuji| Wada, Osami| Kagawa, Naoki| Hai, Xu| Kosaka, Megumi| Sano, Hiroya|
Published Date 1990-12-14
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume25
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shibuta, Taizo| Konishi, Masami| Imai, Jun| Nishi, Tatsushi|
Published Date 2003-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume37
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 2004-03
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume38
Issue issue1-2
Content Type Departmental Bulletin Paper