Author Nara, Shigetoshi| Miho Shigeru| Totsuji, Hiroo|
Published Date 1993-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume28
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Prokop Jiri| Myojin Sho|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kroumov Valeri T.| Inoue, Akira| Masuda, Shiro|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Prokop Jiri| Myojin Sho|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nara, Shigetoshi| Totsuji, Hiroo|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Yamamoto, Tatsuma| Saratani Keiji| Tanaka Masahiro| Kawazoe Takayoshi|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kajihara, Yasuhiro| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1993-03-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kagawa, Naoki| Wada, Osami| Hai, Xu| Koga, Ryuji| Sano, Hiroya| Inubushi, Kazuyuki|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shimada, Yukiyasu| Suzuki, Kazuhiko| Sayama, Hayatoshi|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uno, Yoshiyuki| Kubota, Shin-ichiro| Nakajima, Toshikatsu| Ogata, Kojiro| Tada, Nobuhiko|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirashima Masao| Inaba, Hideo|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo| Tachibana Hiroyuki| Hashimoto Seiji| Nara, Shigetoshi|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirashima Masao| Inaba, Hideo|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishigaki, Makoto| Sudinda Teddy| Hishiya Tomoyuki| Kohno, Ichiro|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Hirofumi|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nara, Shigetoshi| Hara Yuji| Totsuji, Hiroo|
Published Date 1992-11-25
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume27
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Inaba, Hideo| Otake, Hideo| Nozu, Shigeru|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirose, Sohichi|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Kawabata Kouji| Nanba, Tokuro| Takada, Jun| Miura, Yoshinari|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Totsuji, Hiroo|
Published Date 1992-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume26
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper