Author Nekado, Kenta| Kato, Hidehiro| Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshitaka|
Published Date 2009-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume43
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakemi, Yumi| Kato, hidehiro| Nogami, Yasuyuki| Morikawa, Yoshikawa|
Published Date 2009-01
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume43
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Uno, Yoshiyuki| Kubota, Shin-ichiro| Yokomizo, Seiichi| Ogata, Kojiro| Tada, Nobuhiko|
Published Date 1994-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kawara, Osami| Fukumoto Kohji|
Published Date 1994-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume29
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Arisawa Hideaki| Song Zhi-Yi| Takemoto, Yoshito| Hida, Moritaka|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ishii Kouta| Takemoto, Yoshito| Hida, Moritaka|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Nakamura, Takahiko|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oka, Hisao| Ohshima, Masakazu|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Imayoshi Naoki| Hayakawa, Satoshi| Ohtsuki, Chikara| Osaka, Akiyoshi|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Osaka, Akiyoshi| Kobayashi Keizo| Hayakawa, Satoshi| Ohtsuki, Chikara|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Fujihara Yutaka| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamada Mitsuru| Osaki, Hirokazu|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Li Zhenzi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro|
Published Date 1997-03-28
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume31
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakakibara, Akira| Kanadani, Teruto|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Abe, Takeji| Namikoshi Ryuji| Nagayama Noriyuki| Takano Yasuju|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Washio, Seiichi| Takahashi, Satoshi| Imoto, Chikashi| Yoshida, Atsumasa|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Iwamoto Hidehisa| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yoshiomi| Hashimoto Atsufumi| Seki, Shuji|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Munesawa, Yoshiomi| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Jindai, Mitsuru| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yosiomi|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Li Sen| Osaki, Hirokazu| Kajihara, Yasuhiro| Munesawa, Yosiomi|
Published Date 1998-11-30
Publication Title Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University
Volume volume33
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper