Published by Misasa Medical Center, Okayama University Medical School
Published by Misasa Medical Center, Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡大三朝分院研究報告 (63号-72号) 環境病態研報告 (57号-62号)
岡山大学温泉研究所報告 (5号-56号) 放射能泉研究所報告 (1号-4号)

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume62 (1991-08)
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP.
Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Takatori, Akimasa| Okuda, Hiroyuki| Harada, Hideo|
PP. 1 - 4
Matsumoto, Shuji| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Seno, Toshinobu| Harada, Hideo|
PP. 5 - 10
Hayashimoto, Kanae| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Takuma, Masae| Masui, Etsuko| Tanizaki, Yoshiro| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Izushi, Michihiro|
PP. 11 - 15
Okuda, Hiroshi| Takatori, Akimasa| Izushi, Michihiro| Yoshida, Junko| Yamagami, Keiko| Sakata, Junko| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 23 - 26
Okuda, Hiroshi| Takatori, Akimasa| Kondo, Yuji| Sakata, Junko| Kamimoto, Manabu| Fujii, Junko| Masui, Etsuko| Nagae, Chiho| Kawahara, Mitsuko| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 27 - 31
Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Nakagawa, Saburo| Soda, Ryo| Tada, Shinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
PP. 47 - 51
Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Ochi, Koji| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| lzushi, Michihiro| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 52 - 70
Mitsunobu, Fumihiro| Kitani, Hikaru| Okazaki, Morihiro| Mifune, Takashi| Asaumi, Noboru| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 71 - 75
Mifune, Takashi| Mitunobu, Fumihiro| Okazaki, Morihiro| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 76 - 79
Kitani, Hikaru| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Okazaki, Morihiro| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 80 - 83
Takuma, Masae| Masui, Etsuko| Hayashimoto, Kanae| Asaumi, Noboru| Tachibana, Hideo| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
PP. 84 - 86
PP. 87 - 90
Matsubara, Fumie| Endou, Hiroi| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
PP. 91 - 111
岡山大学医学部附属環境病態研究施設,岡山大学医学部附属病院三朝分院|
PP. 112 - 124
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP. 125 - 131
Yasuda, Tatsuji|
PP. 132
Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
PP.