Yamamoto, Etsuyo| Iwasaki, Shiho| Oki, Yoko| 藁科 哲男|